Ugrás a tartalomra

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a www.fogjunkossze.hu weboldal látogatói és felajánlói részére

Bevezetés

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelések megfelelnek a vonatkozó Európai Uniós és hazai jogszabályoknak. Adatkezelő elkötelezett a www.fogjunkossze.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatói és felajánlói (a továbbiakban: Érintett) személyes adatainak védelme iránt, és tiszteletben tartja az Érintett információs önrendelkezési jogát, továbbá a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden olyan szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely a személyes adatok védelmét garantálja. A jelen Tájékoztató a Weboldalon az Érintettek által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az Érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

 1. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az alábbi jogszabályokat:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”);
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”);
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Ekertv.”);

 

 1. Az Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
 • Név: FOGJUNK ÖSSZE AZ EGÉSZSÉGÜGYÉRT ALAPÍTVÁNY
 • Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3/24
 • Nyilvántartási szám: 01010013106
 • Levelezési cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3/24
 • Weboldal: fogjunkossze.hu
 • E-mail cím: info@fogjunkossze.hu
 1. Fogalom meghatározások

„GDPR”: (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„érintett”: az azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

„adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

 

 1. Az adatkezelés irányelvei

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns, és csak a szükséges mértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az Érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
 1. A kezelt adatkategóriák köre
 • személyi azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév);
 • kontaktadatok (lakcím, telefonszám, e-mail cím);
 • pénzügyi adatok (Remote ID, fizetés dátuma, időpontja);
 • felajánlással kapcsolatos adatok (felajánlás időpontja, a felajánlás tárgya).

Az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért, valóságáért, érvényességéért kizárólag az Érintett felel. Az Érintett az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e- mail címhez kizárólag ő fér hozzá.

Kártyás befizetésre az OTP Mobil Kft. által működtetett SimplePay online bankkártyás fizetési rendszer használatával nyílik lehetőség.

A SIMPLE PAY-BE BEVITT ADATOK: bankkártyán szereplő személyes adatok (név, bankkártya száma, lejárati dátum, kártyakibocsátó bank neve, CVC/CVV-kód). Ezen adatokat kizárólag a SimplePay rendszer kezeli, tárolja, az Adatkezelő semmilyen formában nem fér hozzájuk.

Az OTP Mobil Kft. által végzett adatkezelésre a mindenkor hatályos SimplePay adatkezelési tájékoztatóban foglaltak irányadóak (jelenleg hatályos elérhető az alábbi webhelyen: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/)

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Adatkezelő által üzemeltetett www.fogjunkossze.hu weboldal célja, hogy a magánszemélyektől vagy jogi személyektől érkező felajánlásokat összegyűjtse, a felajánlókat és a támogatottakat a támogatások megvalósulása érdekében összekösse. A felajánlások teljesítéséhez szükséges a felajánló (Érintett) jelen nyilatkozatban meghatározott adatainak kezelése.

Az adatkezelés jogalapja:

 • az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont), valamint
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont);
 • jogos érdek a felajánlások sikeres lebonyolítása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).
 1. Az adatkezelés időtartama

Az Érintett adatai a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetőek. Visszavonás hiányában az adatok a www.fogjunkossze.hu weboldalon működő felajánló rendszerben lebonyolított együttműködés lezárásáig kezelhetőek.

 1. Az adatkezelés módja

Elektronikusan, az Adatkezelő által a Tárhely.Eu Kft-től bérlet szerveren.

 1. Az adatok őrzésének helye, biztonsági intézkedések

Adatkezelő az elektronikus formában létező adatokat a Tárhely.Eu Kft-től bérlet szerveren őrzi.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez használt informatikai rendszereket úgy választja meg, hogy azok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetők legyenek, hitelességük biztosított legyen, a kezelt személyes adatok változatlansága igazolható legyen, továbbá a rendszerek a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek, illetőleg az informatikai rendszer fejlesztője igazolja a rendszer GDPR-nak való megfelelését.

 1. Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató:

 • Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 • Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
 • E-mail cím: gdpr@tarhely.eu
 • Telefonszám: +36 1 789 2 789

Az Érintett által megadott személyes adatokat a Tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az Érintett személyes adataihoz Adatkezelőnél és Tárhelyszolgáltatónál csak azok a személyek férnek hozzá, akik munkakörüknél fogva felelősek Adatkezelő/Tárhelyszolgáltató szerződéses és törvényes kötelezettségei teljesítésének elősegítéséért, valamint titoktartási kötelezettséget vállaltak, és a GDPR rendelkezéseiről megfelelő tájékoztatást kaptak.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a Weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az Érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje.: Az adatkezelés a Weboldal működésének végéig, illetve a Weboldal működtetője és a Tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az Érintett szükség esetén a Tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

 1. Az adatok továbbítása

Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy adatait a felajánlással érintett egészségügyi vagy egyéb intézmény, illetőleg magánszemély, továbbá a Magyar Kórházszövetség felé továbbítja, annak érdekében, hogy az Érintett felajánlása teljesülni tudjon. Érintett a jelen nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul az e pont szerinti adattovábbításokhoz.

Abban az esetben, ha az Érintett kifejezetten és előzetesen hozzájárul, úgy az Érintett neve és/vagy az általa képviselt cég neve a Weboldalon nyilvánosságra kerül, és a Weboldalt látogató személyek által megismerhető lesz.

 

 1. Szavazás – az év COVID dolgozója

 

Az Érintettnek a Weboldalon lehetősége van három különböző kategóriában (COVID ellátásban dolgozó orvos, szakdolgozó vagy nem ágymelletti, de az ellátást segítő egészségügyi dolgozó) szavazni az év COVID dolgozójára egy rövid űrlap kitöltésével. A szavazás célja minél több egészségügyi COVID dolgozónak egy kis jutalommal meghálálni áldozatos munkáját.

Az adatkezelés célja: a szavazás sikeres lebonyolítása.

A kezelt adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (név, e-mail cím, fénykép, felhasználónév).

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont).

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: az Érintett adatai a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetőek. Visszavonás hiányában az adatok a www.fogjunkossze.hu weboldalon lebonyolított szavazás lezárásáig kezelhetőek.

 

 1. Feliratkozás értesítésre

 

Az Érintettnek a rendezvényre történő regisztráció vagy a feliratkozás űrlap kitöltése esetén lehetősége nyílik – a weboldalon elhelyezett checkbox segítségével – feliratkozni az alapítvány mindenkori legfrissebb eseményeiről, aktualitásairól való értesítésre.

Az adatkezelés célja: az Érintett értesítése az alapítvány legfrissebb eseményeiről, aktualitásairól.

A kezelt adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (név, e-mail cím).

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a weboldalon elhelyezett checkbox által (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont).

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: az Érintett adatai a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetőek. Az Érintett a visszavonási szándékát az információ@fogjunkossze.hu e-mail címen jelezheti. Visszavonás hiányában az adatok a www.fogjunkossze.hu weboldalon működő felajánló rendszerben lebonyolított együttműködés lezárásáig kezelhetőek.

 

 1. Cookie-k (Sütik)

Adatkezelő a Weboldal megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyez el a felhasználó számítógépes eszközén.

A cookie egy olyan kisméretű szöveges file, amit a Weboldal a Felhasználó számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a Weboldal „emlékezni” tud a Felhasználó beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi Weboldalunkat.

Weboldalunk látogatóiról olyan adatokat rögzítünk (IP cím, böngésző típusa, stb.), melyekről Adatkezelő üzemeltetőként statisztikai kimutatásokat készít, kizárólag statisztikai formátumokban. E kimutatások végeredménye nem alkalmas egyedi azonosítókhoz való kapcsolásra. A statisztikai adatok a Weboldal és/vagy a szolgáltatások fejlesztéséhez szükségesek. Ezek a cookie-k letörölhetőek vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
Adatkezelő a cookie-kat nem használja arra, hogy a látogatót személy szerint beazonosítsa. Ezek a cookie-k csak a fent leírt célokat szolgálják.

A cookie file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a Weboldal használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.

 

 1. Az Érintettet az adatkezeléssel kapcsolatosan megillető jogok

Hozzáféréshez, illetve tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. cikk)

Az Érintettnek a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően joga van tájékoztatást kérni arról, hogy Adatkezelő milyen adatait, milyen célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, kinek továbbítja, meddig tárolja, Érintettnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban.

Adatkezelő az Érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül a kért tájékoztatást megküldi az Érintett által megadott e-mail elérhetőségre.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az Érintett kérheti, hogy Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait. Az Adatkezelő kérheti, hogy az Érintett az általa megadott személyes adatokat egyéb dokumentumok (pl. okirat) által is bizonyítsa. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

A helyesbítést az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, melyről Érintett kérelmére 30 napon belül tájékoztatást küld az Érintett által megadott e-mail elérhetőségre.

Törléshez, elfeledtetéshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését, ha személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, ami miatt kezelték, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását visszavonta, vagy a személyes adatait Adatkezelő jogellenesen kezeli, Uniós vagy hazai jogszabály előírja.

Érintett kérelmére Adatkezelő ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi, melyről tájékoztatást küld az Érintett által megadott e-mail elérhetőségre.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az Érintett kérheti az adatkezelés korlátozását pontatlan adat esetén a helyesbítésig, illetőleg jogellenes adatkezelés esetén, ha nem kívánja az adat törlését, vagy megszűnt az adatkezelés célja, de Adatkezelőnek szüksége van az adatra valamilyen igényérvényesítés céljából, illetve az előterjesztett tiltakozás elbírálásáig.

Korlátozás esetén a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéshez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Érintett kérelmére Adatkezelő ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi, melyről tájékoztatást küld az Érintett által megadott e-mail elérhetőségre. Adatkezelő a korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatja az Érintettet.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve a jogos érdeken alapuló adatkezeléseket. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Érintett tiltakozását Adatkezelő alábbi e-mail címére tudja bejelenteni: info@fogjunkossze.hu

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja az Adatkezelő, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről tájékoztatást küld az Érintett által megadott e-mail elérhetőségre.

 

 1. A tájékoztatás és intézkedés költségei

A 14. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – Adatkezelő ésszerű díjat számít fel, vagy megtagadja a kérelem alapján történő intézkedést.

 1. Adatvédelmi incidens

Adatkezelő köteles a Weboldallal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

Adatkezelő adatvédelmi incidens esetén a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni, így nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 1. Módosítás

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az Érintettek Weboldalon történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan bármikor módosítsa.

A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Weboldalon folyamatosan elérhető.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek

Adatkezelő számára fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszik minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Érintetteket, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz megtétele céljából – velünk a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében.

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, az Érintett az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat, és panaszt tehet az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400 

  +36 30 683-5969

  +36 30 549-6838
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 


Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a NAIH honlapján: http://naih.hu/

Bírósági jogorvoslat

Amennyiben az Érintett szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes a GDPR előírásaival és ezzel Adatkezelő megsértette az Érintett Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a NAIH az Érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

 1. Kártérítés és sérelemdíj

Amennyiben – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – Adatkezelő jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoz az Érintettnek, úgy bíróság előtt kártérítési igényt érvényesíthet. Ha az Érintett személyiségi jogait sérti meg az Adatkezelő, úgy az Érintett sérelemdíjban részesülhet, amely szintén bíróság előtt érvényesíthető.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy Érintett személyiségi jogainak sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Közzététel napja: 2021. február 19.
Frissítés napja: 2022. szeptember. 19.