Ugrás a tartalomra

Egyszerre áldozatok és elkövetők: az iskolai bántalmazásról

Az iskolai bántalmazásról szóló online felmérések során kiderült, hogy sokan mind az áldozat, mind pedig az elkövető szerepében voltak már. 

Az életünk jelentős részét, életkor alapján pedig meghatározó időszakot töltünk köz-és felsőoktatásban. Ahogy a munkahelyi környezet esetében is látjuk, hogy a kultúra, a környezet mennyire jelentősen befolyásolja a munkavállaló saját magával szemben támasztott elvárásait és viselkedését, úgy feltételezhetjük, hogy az iskolák esetében is nagyon hasonló működésformák alakulnak ki.

A munkahelyi viselkedés, attitűdök kapcsán a megfelelési vágy, a teljesítmény hajszolása került a középpontba, ebben a blogbejegyzésben a közösség meghatározó erejének egy másik aspektusát emeljük ki. Ez a téma pedig a fizikai és mentális biztonság, amelynek megléte vagy hiánya jelentős hatást gyakorol arra, hogy a fiatalok hogyan viselkednek egymással, mennyire állnak ki egymásért. 

A biztonság hiánya – a bántalmazás különböző formái

A fizikai és mentális biztonság témáját feldolgozni korántsem egyszerű. A biztonság egy sokrétű, az iskolai és kortárs közösségen túlmutató kérdéskör, ezért ebben a blogbejegyzésben mi is csak egy aspektusát vizsgáljuk: az iskolai bántalmazás elterjedését, megjelenési formáit mutatjuk be. Az iskolában látott példák, viselkedésmódok, valamint reakciók pozitív vagy negatív megerősítésként működnek, ezáltal terelik a fiatalok viselkedését. A bántalmazás az adott életkori csoport mentális jóllétéről is képet fest, egyfajta korlenyomat az, hogy a közösség hogyan bánik a saját tagjaival.

Az iskolai bántalmazás (bullying) témájára és lehetséges megelőzési formáinak megismerésére egyre nyitottabb a társadalom. Ennek a nyitottságnak azonban sajnos az az oka, hogy egyre több gyermek áldozata a bántalmazás különböző formáinak. A bántalmazás lehet fizikai vagy lelki, a verekedés, lökdösődés, de a szóbeli bántás és szándékos kirekesztés is az abúzus egy-egy formája. Ráadásul az abúzusnak a fizikai környezet sem szab gátat, hiszen az internet és a közösségi média elterjedésével a fiatalok 0-24-ben elérhetőek, összeköttetésben állnak, ez pedig az online zaklatás melegágya. Öröm az ürömben, hogy egyre több felnőtt nyitott arra, hogy meghallja, meglássa a figyelmeztető jeleket azzal kapcsolatban, hogy a gyermeke, vagy a közösség egy másik tagja nem érzi jól magát a környezetében.

A bántalmazás nem elszigetelt jelenség, a fiatalok az általános és a szakképző iskolákban érzik magukat legkevésbé biztonságban

Az UNICEF Magyarország 2022-ben egy nagymintás kutatást végzett, amelyben az online és offline erőszak, bántalmazás témáját járták körbe. A felmérésben 1000 fő vett részt, az online kérdőíveket általános és középiskolás diákok is kitöltötték. Az adatfelvételt és az elemzést a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet végezte. 

A kutatók a biztonságérzet témakörét 11 kérdéssel vizsgálták, kitérve a kortárs közösség és a tanárok által nyújtott biztonsági háló aspektusaira is. A feltett kérdések alapján egy általános biztonságérzet „mutatót” alakítottak ki, amely alapján azt látták, hogy a diákok 25%-ának magas, 50%-ának közepes, míg 24%-ának alacsony szintű a biztonságérzete. 

Ezek az összegzett eredmények azonban iskolatípusonként eltérnek, az általános iskolába és szakképzőbe járó fiatalok között magasabb azoknak az aránya, akik nem érzik jól magukat a közösségükben. Ha a település szerinti eloszlást vizsgáljuk, a községben élők mondták azt nagyobb arányban, hogy kevésbé érzik magukat biztonságban abban a közegben, ahol a napjaik jelentős részét töltik, azaz az oktatási intézményekben.

Nézzük meg alaposabban, milyen kérdésekkel kutatták a biztonság és a bántalmazás kérdéseit, hogy az általános eredmények mögé lássunk!

A kutatásban a fizikai bántalmazás (lökdösődés, verekedés, felpofozás) mellett a szóbeli abúzus (csúfolódás, kirekesztés) megjelenését is vizsgálták. A kutatásban részt vevő fiatalok 85%-a számolt be arról, hogy a fenti kettő bántalmazási forma valamelyikét már tapasztalta. Az áldozatok nagyon fiatalon találkoznak a kirekesztéssel, megalázással, a résztvevők közel fele 6-10 évesen volt először áldozata a bántalmazás vagy zaklatás valamilyen formájának. Kirajzolódott, hogy a fiatalok sokkal nagyobb arányban tapasztalnak lelki-mentális bántalmazást, mint fizikait, az áldozatok 94%-a tapasztalta, hogy csúfolódtak, csúnyán beszéltek vele vagy róla, míg fizikai bántalmazásról a résztvevők 32%-a számolt be. 

A bántalmazások jelentős része az osztályteremben történik, kisebb arányban az iskola más helyiségeiben, mint folyosókon, a tornateremben vagy öltözőkben. A bántalmazások az esetek 77%-ában nem egyszeriek, hanem heti vagy havi rendszerességgel ismétlődnek. A fiatalokat leggyakrabban a saját osztálytársaik bántalmazzák, azonban a kutatásból kiderül, hogy bár kisebb arányban, de más osztályba járók, idősebbek és tanárok is megjelennek a bántalmazó szerepében.

A kutatásban az offline zaklatás mellett az online bántalmazást is vizsgálták, a fiatalok 44%-a mondta azt, hogy érte már őt bántalmazás közösségi médián, online felületeken. Ez esetben is leggyakrabban az osztálytársak a zaklatók, azonban ebben a térben az anonimitás is nagyon hangsúlyos, az áldozatok 23%-a nem ismeri az elkövetőt. 

Az online és offline bántalmazás áldozatai között van átfedés, 49%-a azoknak, akiket online bántalmaznak, az iskolában is tapasztalt abúzust. Az iskolatípus alapján történő csoportosítás azt mutatja, hogy a legnagyobb arányban az általános iskolások és a szakképzősök vannak kitéve az abúzusnak.

A fiatalok egyszerre áldozatok és bántalmazók, „nem vakok” az abúzusra 

Az online felmérés egyik előnye az őszinteség: általánosságban elmondható, hogy a kitöltők olyan dolgokról is beszámolnak, amelyeket interjúk vagy személyes kitöltés során lehet, hogy nem vallanának be. Ilyenek azok a kérdések is, amikor a kutatók a résztvevők viselkedését, reakcióját térképezik fel: az anonimitás mögé bújva a válaszadók őszintébben mesélnek a saját viselkedésükről.

A felmérés során kirajzolódott, hogy a fiatalok szemtanúi az abúzusnak. 44%-uk kapcsolatban van olyan osztálytárssal, akit csúfolnak vagy bántalmaznak, 66%-uk pedig azt állítja, hogy ismeri is a bántalmazót. Emellett a fiatalok őszintén beszámoltak arról, hogy ők maguk voltak már az áldozat és a bántalmazó szerepében egyaránt.

Vélhetően amiatt, mert a fiatalok mindkét szerepet ismerik, gyakran kiállnak a bántalmazott mellett, sőt úgy gondolják, hogy a nyílt fellépésük miatt ők nem kerülnek veszélybe, nem ők lesznek a potenciális, következő áldozatok.

Felmerül a kérdés, hogy ha a fiatalok ilyen jól látják a szerepeket és a tényleges bántalmazást, sőt, aktívan közbe is lépnek, hol vannak a tanárok, felnőttek az interakciók során? A fiatalok úgy gondolják, hogy bár ők látják a kortárs közösség problémáit, a tanárok csupán az esetek egyharmadában tudnak az abúzusról, és bár a probléma ismert, a tényleges zaklatások rejtve maradnak. Emellett a fiatalok a felnőttekkel kapcsolatos bizalmatlanságról is beszámoltak, úgy gondolják, még ha látják is a tanárok az abúzust, az esetek csupán 48%-ban lépnek közbe.

Kihez fordulnak a fiatalok, kik a bizalmasaik?

A fiatalok megélése szerint a tanárok nem látják, nem tapasztalják az abúzusok jelentős százalékát, illetve azt tapasztalják, hogy nem kapnak tőlük hatékony segítséget. Joggal merül fel tehát a kérdés, hogy vajon a bántalmazottak kihez fordulnak abban az esetben, ha zaklatják őket? 

A felmérés alapján kirajzolódott, hogy a fiatalok 57%-a először barátainak, osztálytársainak mondaná el, ha bántalmaznák őt, a kortárs közösséget tartják az első számú bizalmas közegnek. Ezt követően a szülőkhöz fordulnának a fiatalok, őket avatnák be abba, ha online vagy offline módon zaklatás áldozatai lennének. Az osztályfőnökök a harmadik helyen szerepelnek, a szülők beavatása után hozzájuk fordulnának segítségért. Az iskolapszichológus bevonása csupán az ötödik helyen szerepel.

Ezek mellett a számadatok mellett azonban fontos látni, hogy a fiatalok harmada azt mondta, hogy egyáltalán nem kért segítséget akkor, amikor bántalmazás áldozatává vált, harmaduk pedig arról számolt be, hogy bár kért segítséget, nem történt változás.

Mit tehetünk?

A felmérés alapján az a kép rajzolódott ki, hogy a fiatalok egyedül maradnak az offline és online bántalmazás elleni küzdelemben, a kortárs közösségük az, amely leginkább szemtanúja a bántalmazásnak és egyben bizalmas szerepben is tud funkcionálni. A szülők és a tanárok elől rejtve marad az esetek egy jelentős része, főleg, ha a bántalmazás az online térben történik. Ennek az ördögi körnek a következménye könnyen lehet a bizalom elvesztése, a kirekesztődés, azonban meglepő módon a bántalmazás nem vezet tompultsághoz, a fiatalok látják a zaklatást, és kiállnak ellene.

Azonban mindez nem kell, hogy így legyen – a felnőttek, legyen szó szülőkről vagy pedagógusokról, aktív szereplőkké tudnak válnak a bántalmazás elleni küzdelemben.

A blogbejegyzés második részében ezért az ELTE PPK egyik oktatójának, Jármi Évának az írását mutatjuk be, aki az országban működő bullying-megelőző programokról írt. Véleménye szerint a prevenció első lépése a kognitív szint, annak tudatosítása, hogy az iskolai bántalmazás egy létező és komoly probléma, és mind a diákokat, mind pedig a szülőket be kell vonni a közös gondolkodásba, hogy felismerjék a figyelmeztető jeleket, a bántalmazás pszichológiai aspektusait, működési mechanizmusait.

Ezt követően szükséges, hogy eszközök is legyenek az áldozatok, szülők és a szemlélők kezében, tudják, hogyan tudnak védekezni, hogyan tudnak biztonságban maradni. A prevenciónak ez a viselkedéses szintje, az egyik legfontosabb eleme pedig az, hogy a bántalmazott tudja, kihez fordulhat bizalommal.

A harmadik szint az érzelmi, motivációs réteg, ahol a készségek és ismeretek gyakorlati alkalmazását szükséges erősíteni.

Jármi Éva a prevenció legfontosabb részének a közösségi foglalkozásokat tartja, ahol a közösségben való létezés explicit szabályait és normáit a résztvevők közösen kimondják, elfogadják, az eddig szemlélő szerepben működő tagokat aktivizálják.

A megelőzést már óvodás korban el lehet kezdeni, a NyugiOvi Program pontosan ezt a célt szolgálja. Az óvodás gyermekek számára kialakított foglalkozás olyan módon és szinten dolgozza fel a bántalmazás témáját, amely nem terheli meg a kisgyerekeket, a legfontosabb alapelveket, mechanikákat és lépéseket azonban megismerik.

Nemzetközi programok hazai adaptációja is ismert, ilyen például a KiVa Program, amely a prevenció mellett a közbelépéshez is hasznos eszközöket biztosít, a közösségformálódás első lépcsőfokainál (általános iskola első és ötödik osztályában) építenek ki az osztályfőnökök és a gyerekek bizalmi kapcsolatot, interaktív programokkal tanulnak, vitáznak, szerepjátékoznak.

A bemutatott prevenciós programok mellett számos, pedagógusok számára kialakított képzés, projekt, színházi eszköz érhető el, amelyek mind segítenek abban, hogy a tanárok, igazgatók felismerjék az offline és online bántalmazás formáit, és hatékony eszközöket kapjanak a prevencióhoz és intervencióhoz. 

Az UNICEF felmérése alapján kirajzolódott, hogy az iskolai bántalmazás tekintetében bőven van mit tettünk: intézményi szinten fontos erősíteni a pedagógusok, szakemberek és diákok közötti bizalmat, elérhetővé tenni a prevenciós képzéseket, tudatosítani, hogy mi tartozik a bántalmazás fogalma alá. 

Az óvoda és az iskola két olyan helyszín, ahol a fiatalok a közösségi viselkedés, az egymással való együttműködés, csoportmunka alapjait elsajátítják, ezért is elengedhetetlen, hogy ezekben a közösségben az abúzusnak ne engedjünk teret.


Felhasznált irodalom

Jármi Éva (2019): Az iskolai bántalmazás (bullying) megelőzése. Educatio 28(3): 538–540.

UNICEF Magyarország (2022): Iskolai bántalmazás és bullying. https://unicef.hu/bullying

UNICEF Magyarország és Medián Közvélemény- Piackutató Intézet (2022): Középiskolások tapasztalatai az iskolai zaklatásról. Közvélemény-kutatás. https://unicef.hu/wp-content/uploads/2022/11/median_unicef_2022_iskolai_zaklatas_jelentes.pdf